Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 3: Дали може да го спречи ракот на грлото на матката?

 

Не постојат валидни студии кои покажуваат дека вакцината за хуманиот папиломавирус или ХПВ го спречува ракот на грлото на матката. Сепак, постојат студии кои сугерираат дека вакцината може да го зголеми ризикот од рак. објавено на The Epoch Times

 

Овој трет дел од серијата од повеќе делови за вакцината за хуманиот папиломавирус или ХПВ ги испитува студиите што ги поврзуваат вакцините со зголемен ризик од сериозни невролошки и автоимуни нарушувања. Прочитајте го првиот дел овде и вториот дел овде.

Во дел 1 и дел 2 од оваа серија, беше анализирана вакцината против хуманиот папиломавирус (ХПВ) и нејзините врски со инсуфициенција на јајниците и автоимуните болести. Третиот дел, се осврнува на прашањата во врска со ефикасноста на вакцината за спречување на рак на грлото на матката и ограничувањата на релевантните клинички испитувања за откривање на таков тип на ефект.

 

Резиме на клучни факти

 

-Постојат повеќе пречки во дизајнирањето на валидно клиничко испитување за да се докаже дека вакцината против ХПВ може да спречи рак на грлото на матката, на пример: долго време на водење, недостаток на соодветна информирана согласност, сложеност помеѓу ХПВ инфекцијата и ракот на грлото на матката и негативното влијание на сексуалното однесување на девојчињата, што може да ги влоши ризиците од рак на грлото на матката.

-Повеќето интервентни клинички испитувања на ХПВ имаат премногу кратко време на следење за да се донесе конкретен заклучок.

-Во големото шведско опсервационо испитување, кое се третира како најубедливата студија за докажување на ефектите на ХПВ вакцината врз ракот на грлото на матката, неколку збунувачки фактори не беа соодветно избалансирани помеѓу групата за вакцинација против ХПВ наспроти невакцинираната група.

-Податоците од Програмата за надзор, епидемиологија и крајни резултати на Националниот институт за рак (SEER) и друга американска студија покажаа дека вакцината против ХПВ нема никакви ефекти во намалувањето на стапките на рак.

-Две други студии засновани на регистри во Австралија и Обединетото Кралство сугерираат дека вакцинацијата против ХПВ е поврзана со зголемени стапки на рак на грлото на матката кај одредени возрасни групи.

 

 

 

Долго време од инфекцијата со ХПВ до рак на грлото на матката

 

Типично, постои долг период од инфекција со ХПВ до абнормалности на цервикалниот епител, потоа рак на грлото на матката. ХПВ инфекциите обично траат 12-18 месеци и на крајот се отстрануваат од имунолошкиот систем. Помалку од 10% од ХПВ инфекциите се перзистентни.

Постојат два типа на преканцерозни цервикални лезии, со низок степен или со висок степен.

Низок степен на цервикална неоплазија од 1 степен (CIN1) обично е минлива и се повлекува природно во рок од една до две години. Само неколку перзистентни инфекции напредуваат до клинички значајно висок степен, CIN2 или 3. Во меѓувреме, просечното време од CIN2/3 до транзицијата кон рак се проценува на 23,5 години. Кај оние со ослабен имунолошки систем, ракот поврзан со ХПВ може да напредува побрзо.

Во прегледот на природната историја на ХПВ инфекцијата, се разјаснува сложениот пат од инфекција до рак, вклучувајќи го она што е познато (виолетови квадрати) и каде останува неизвесност (сини квадрати).

 

Epoch Times Photo
Шематски приказ на природна историја на ниво на популација на ХПВ инфекција и рак на грлото на матката. Виолетовите квадрати означуваат добро прифатени параметри на моделот на природна историја; сините квадрати претставуваат несигурности. (Вируси/MDPI)

 

 

 

Тешкотии во извршувањето на клиничките испитувања за ХПВ вакцината

 

Поради долгото време од инфекција со ХПВ до рак на грлото на матката, проспективното, рандомизирано контролирано испитување не е лесно да се дизајнира и да се изведе. Недостатокот на долгорочно следење е вообичаен проблем за повеќето клинички испитувања за да се докаже ефикасноста на ХПВ вакцината во спречување на рак на грлото на матката. На пример, една студија од 2007 година покажа дека Gardasil е ефикасен во намалувањето на стапката на цервикални преканцерозни лезии поврзани со ХПВ за 20%. Оваа студија ги следела нивните испитаници само во просек три години по администрацијата на првата доза.

Понатаму, поради сложените несигурности во природната историја помеѓу ХПВ инфекцијата и ракот на грлото на матката, не е лесно да се тврди за ефикасноста на ХПВ вакцината. Рандомизирано испитување треба да е дизајнирано да ги балансира двете групи – вакцина и плацебо, така што сите неизмерени збунувачки променливи што можат да влијаат на исходот од испитувањето се распределуваат рамномерно. Меѓутоа, ако групата на третмани знае дека ја добила вакцината, дали нивното однесување може да се промени? Дали однесувањата се помалку  или повеќе ризични, мислејќи дека имаат некаква заштита? На пример, девојчињата може да мислат дека се вакцинирани и „заштитени“ од рак на грлото на матката и може да имаат тенденција да започнат сексуални односи на помлада возраст или да се вклучат во сексуални активности со повеќе партнери.

Сепак, сексуалниот однос на млада возраст, повеќе сексуални партнери и употребата на орални контрацептиви се поврзани со зголемен ризик од рак на грлото на матката кај жените. Со други зборови, вакцинацијата против ХПВ може да понуди одредена заштита ако се понуди пред да започне сексуалната активност, но исто така може да биде поврзана со зголемени фактори на ризик во однесувањето. Дали придобивките од вакцинацијата ги надминуваат сите ризици – е затоа мултифакторно прашање кое заслужува внимателна лонгитудинална студија.

 

 

Системска анализа на 12 клинички испитувања за ефикасноста на ХПВ вакцината

 

Во 2020 година, студија на Универзитетот Квин Мери, предводена од д-р Клер Рис, прегледа 12 рандомизирани клинички испитувања за Cervarix и Gardasil.

Истражувачите открија дека испитувањата не опфатиле популации со претставници на целните групи за вакцинација, а дизајнот на испитувањето може да ја прецени ефикасноста на вакцината. На пример, еден дизајн на испитување генерира докази дека вакцината го спречува CIN1. Но, ова не е значајно бидејќи овие лезии обично се решаваат сами од себе. Понатаму, студијата пристапи до ефикасност против преканцерозните лезии со низок степен. Но, ова не мора да укажува на ефикасност против посериозните, но многу поретки лезии од висок степен.

Конечно, цитолошките прегледи се правеа на секои шест до 12 месеци наместо на секои 36 месеци (нормален интервал на скрининг), што значи дека ефикасноста на вакцината можеби била преценета, бидејќи лезиите со низок степен може да исчезнат спонтано. Сето ова значи дека вакцината против ХПВ може да биде ефикасна во спречување на посериозни лезии кои водат до рак на грлото на матката, но тешко е да се знае поради овие лошо дизајнирани испитувања. Ништо не е убедливо без поголемо испитување кое може да открие разлика во стапките на посериозни промени на грлото на матката според типичниот распоред за скрининг. Сепак, такво истражување сè уште не е спроведено.

 

 

Студијата на шведскиот национален здравствен регистар

 

Студија изведена на шведскиот здравствен регистар следеше 1.672.983 жени во текот на 12 години за да се процени поврзаноста помеѓу вакцинацијата против ХПВ и ризикот од рак на грлото на матката. Во оваа студија, кумулативната инциденца на рак на грлото на матката била 47 случаи на 100.000 вакцинирани жени и 94 на 100.000 невакцинирани, што сугерира дека вакцинацијата против ХПВ4 била поврзана со намален ризик од 49 до 63% од инвазивниот карцином на грлото на матката на ниво на популација. И покрај тоа што резултатите се позитивни, истражувачите од студијата и самите покренаа неколку грижи.

Прво, жените вакцинирани со ХПВ можеа да бидат генерално поздрави од невакцинираните жени. Ова е познато како „здрава волонтерска пристрасност“.

Второ, историјата на рак на грлото на матката кај мајката може да биде поврзана и со вакцинирањето и со основниот ризик од рак на грлото на матката, како и со стапките на скрининг.

Трето, начинот на живот и здравствените фактори како што се пушењето, сексуалниот однос на млада возраст, повеќе сексуални партнери, употребата на орални контрацептиви и дебелината  се поврзани со ризикот од рак на грлото на матката. Овие фактори не беа темелно анализирани од оваа студија и можеа да придонесат за резултатите.

Понатаму, нивото на образование на родителите и годишниот приход на домаќинството може да бидат меѓусебно поврзани со факторите на животниот стил како што е статусот на пушење.

Предностите на оваа студија ја вклучуваат нејзината големина, времетраењето и исходот од интерес е инвазивен карцином, а не лезии со низок степен. Сепак, невозможно е да се исклучи врската помеѓу факторите на животниот стил, вакцинирањето и ракот на грлото на матката.

Само рандомизирано контролирано испитување (RCT) може да ги балансира двете групи на овие немерени – но поврзани фактори на ризик. Сепак, дури и ако факторите на ризик (сексуално однесување) се целосно избалансирани на почетокот на RCT, тешко е да се одржуваат балансирани во текот на целиот тек на студијата по вакцинацијата против ХПВ.

 

 

Не е пронајдена асоцијација во базата на податоци на САД

 

Во меѓувреме, истражувачите не открија поврзаност помеѓу вакцинацијата и смртноста од рак во САД. Според Програмата SEER на Националниот институт за рак, инциденцата на смртни случаи од рак на грлото на матката пред воведувањето на Гардасил во САД постојано опаѓала со години и во 2006 година била 2,4 на 100.000 жени. Податоците од 2016-2020 година се 2,2 на 100.000 жени – суштински непроменети.

Во вкрстена студија со национален репрезентативен примерок на возрасни од САД на возраст од 20-59 години, меѓу 9.891 учесник, истражувачите не открија поврзаност помеѓу вакцинацијата против ХПВ и ракот поврзан со ХПВ.

 

 

Зголемување на ракот на грлото на матката по воведувањето на вакцината за ХПВ: Австралија

 

Во Австралија, владините податоци на сличен начин откриваат зголемување на стапките на рак на грлото на матката кај одредени возрасни групи на жени по воведувањето на вакцината Гардасил. Тринаесет години откако Gardasil беше препорачан за тинејџери и млади возрасни, забележано е зголемување од 30% кај жените на возраст од 30 до 34 години (4,9 случаи/100.000 во споредба со 6,6 случаи/100.000 во 2020 година) на кои им е дијагностициран рак на грлото на матката. И покрај тоа што стапките се намалени во другите возрасни групи, абнормалното зголемување кај возрасната група 30-34 треба да се објасни.

 

 

 

Треба да се земат предвид неколку фактори. Прво, оваа база на податоци не ја кажува фазата на рак. Повеќе ракови дијагностицирани во рана фаза може да резултираат со зголемување на стапката на рак. Второ, намалувањето на стапките на рак може да бидат предизвикани од падот на стапките на скрининг, можеби поради пандемијата и/или неподготвеноста да се тестираат. Трето, Австралија има зголемен процент на имигранти од Јужна Азија и овие културни фактори може да влијаат на стапката на скрининг на рак на грлото на матката. Студијата на жени од Јужна Азија кои живеат во Австралија покажа дека речиси половина никогаш немале претходен скрининг тест.

 

 

Стапките на рак на грлото на матката се зголемуваат по вакцинацијата против ХПВ во ОК

 

Во Обединетото Кралство, вакцинирањето против ХПВ беше воведено во 2008 година за девојчиња на возраст од 12-13 години, со оптимизација за оние на возраст од 14-18 години. Многумина очекуваа стапките на рак на грлото на матката кај жените на возраст од 20 до 24 години да се намалат до 2014 година, бидејќи вакцинираните групи навлегоа во 20-тите години. Меѓутоа, во 2016 година националните статистики покажаа загрижувачки и значителен пораст од 70% во стапката на рак на грлото на матката на возраст од 20 до 24 години (т.е. од 2,7 во 2012 година на 4,6 на 100.000 во 2014 година). Иако авторот би трбало да смета дека е премногу рано да се извлечат заклучоци во врска со ефикасноста на вакцината во заштитата од рак, ова заслужува понатамошна студија. Според тоа, беше спроведена анализа во ОК во 2018 година како одговор на јавниот интерес во врска со ова зголемување на ракот на грлото на матката.

Истражувачите од Универзитетот Квин Мери и Кралскиот колеџ во Лондон открија дека тоа се должи на зголемувањето на процентот на жени кои првпат биле прегледани на возраст од 24,5 години.

Зголемувањето беше ограничено на стадиум 1 на рак на грлото на матката. Но, немаше докази за недостаток на скрининг што доведе до зголемување на стапките. Додека истражувачите сметаа дека е премногу рано да се заклучи ефикасноста на вакцината во заштитата од рак, овие наоди заслужуваат понатамошно проучување.

 

 

Може ли ХПВ вакцините да ги влошат инфекциите со ХПВ?

 

Покрај нејасната ефикасност на вакцината во превенцијата на ракот, студиите дополнително сугерираат дека сузбивањето на соевите на ХПВ од вакцината, може да предизвика повеќе вирулентни соеви.

На пример, една студија од 2015 година покажа дека вакцинираните млади возрасни жени имаат поголема преваленца на високоризични типови на ХПВ, различни од типовите 16 и 18, што ги става на ризик за поагресивни карциноми на грлото на матката и други карциноми поврзани со ХПВ.

 

 

 

 

Извор: The Epoch Times

Автор: д-р Јухонг Донг

Д-р Јухонг Донг, лекар кој исто така има докторат по заразни болести во Кина, главен научен директор и ко-основач на швајцарска биотехнолошка компанија и поранешен виш медицински научен експерт за развој на антивирусни лекови во Новартис Фарма во Швајцарија.

 

 

Претходните делови погледнете ги овде:

Вистината за ХПВ вакцините, Дел 1: Колку е навистина безбедна?

 

Вистината за ХПВ вакцините – Дел 2: Загриженост за зголемени невролошки и автоимуни настани по ХПВ вакцините