Skip to content Skip to footer
Како се станува член?

Придружи се

Со уплата на месечна членарина од 100,00 денари ќе бидете внесени во регистарот на членови. Уплатата за членарина се врши на месечна основа на официјалната сметка на здружението на ПП10 доколку вршите готовинско плаќање или ПП30 за вирманско плаќање со наведување на месецот за кој што уплаќате чланарина во Цел на дознака.

НАЛОГОДАВАЧ


Назив на налогодавачот:
Вашето име и презиме
Сметка на налогодавач: Вашата сметка
Банка на налогодавач:
Цел на дознака: Членарина за месец ———
Повикување на број: P00001

НАЛОГОПРИМАЧ


Назив на примач:
Здружение ОД НАС ЗА НАС Скопје
Трансакциска сметка на примачот: 300000004379974
Банка на примачот: Комерцијална Банка а.д. Скопје
Износ: 100,00 МКД
Повикување на број: P00001

0
ЧЛЕНОВИ
0
ВОЛОНТЕРИ
0
ПРОЕКТИ
0
ДОНАЦИИ

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.