Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Законски Регулативи И Декларации

Сметаме дека секој треба да е запознаен со своите лични права. Следи листа на закони и декларации кои ќе Ве насочат кон истите.


Закон за заштита на правата на пациентите

Европска конвенција за заштита на човековите права

Универзална декларација за човековите права

Декларација за здравствена заштита каде пациентот има централно место

Нирнбершки кодекс

Повелба на правото за здравје

Декларација од Лисабон за правата на пациентите

Декларација од Џакарта за водство на унапредувањето на здравјето во 21 век

Хелсиншка декларација на Светската медицинска асоцијација

Декларација од Алма Ата

Повелба за унапредување на здравјето од Отава

Повелба од Бангкок за унапредување на здравјето во глобализираниот свет

Закон за заштита на населението од заразни болести

Закон за заштита на личните податоци

Закон за заштита на укажувачи

Закон за заштита на децата

Конвенција за правата на детето

Закон за спречување и заштита од дискриминација

Конвенција на правата на лица со попреченост

Принципи на ОН заштита на лицата со ментални заболувања и подобрување на заштитата на менталното здравје

Закон за здравствена заштита

Закон за санитарна и здравствена инспекција

Закон за постапување по претставки и предлози

Закон за Народниот правобранител

Закон за основното образование
2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.