Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Мајките беа во право: парацетамол за време на бременоста може да предизвика ADHD, ASD

 

Постојат голем број на тужби за компензација против производителите на ацетаминофен, поради  невро-развојни нарушувања кои следеле по неговата употреба за време на бременоста – др. Џејмс Лајонс Вајлер

 

Во 2017 година, испратив копии од мојата книга „Надворешните и генетските причини за аутизмот“ до 100 декани на медицинските училишта низ САД. Им испратив и студии за врската помеѓу употребата на ацетаминофен по треска предизвикана од вакцината МПР.

Добро е утврдено дека вакцинацијата доведува до треска. Треската доведува до употреба на ацетаминофен. Мајките ни кажаа пред неколку години дека знаеле дека ацетаминофенот го намалува глутатионот, што ја нарушува детоксикацијата на целото тело. Следат невроразвојни нарушувања. Сега, постојат голем број на тужби против производителите на ацетаминофен за компензација на несаканите последици – невролошки нарушувања на децата, поради неговата употреба од страна на мајките за време на бременоста.

Овие се некои од најновите студии за ова прашање – со истакнати клучни точки. Впечатливо е што ниту една од овие студии не се мачеше да погледне зошто мајките земале ацетаминофен за време на бременоста. Исто така, забележливо е што ацетаминофен се користел кај луѓето за време на бременоста со нула податоци за неговите ефекти врз невро-развојот на поколението.

 

1.  „Лекот никогаш не се покажа како безбеден за невроразвојот“. – Cendejas-Hernandez et al., 2022 година

„Зголемениот број на докази покажуваат дека раната изложеност на парацетамол (ацетаминофен) може да предизвика долгорочни невро-развојни проблеми. Понатаму, неодамнешните студии на животински модели покажуваат дека когнитивниот развој е исклучително чувствителен на изложеност на парацетамол за време на раниот развој. … Оваа студија открива стотици објавени извештаи во медицинската литература кои тврдат дека парацетамолот е безбеден кога се користи според упатствата, обезбедувајќи основа за широко распространето верување дека лекот е безбеден. Оваа студија покажува дека парацетамолот е докажан како безбеден со приближно 50 краткорочни студии кои ја демонстрираа безбедноста на лекот за црниот дроб во педијатриската популација, но лекот никогаш не се покажа како безбеден за невро-развојот“.

 

 

2. „Сите студии покажаа поврзаност помеѓу употребата на ацетаминофен и наведените невроразвојни исходи“. – Khan et al., 2022 година

„ [Резултатите во студијата] вклучуваа нарушувања од спектарот на аутизам, на коефициентот на интелегенција (IQ), нарушување на вниманието/хиперактивност (ADHD), изолиран јазик, нарушување на вниманието и извршните функции, на комуникацијата, однесувањето и психомоторниот развој. Сите студии покажаа поврзаност помеѓу употребата на ацетаминофен и наведените невроразвојни исходи“.

 

 

3. „Метаболитот (на ацетаминофенот) N-ацетил-p-бензо-хинон-имин, кој е клучен за оштетување на црниот дроб по предозирање, врши оксидативен стрес и го осиромашува глутатионот во мозокот веќе во дози под прагот на хепатална токсичност“. – Bührer et al, 2021 година

„Парацетамолот има различни фармаколошки дејства. Го намалува формирањето на простагландин преку конкурентна инхибиција на делот на пероксидаза на простагландин H2 синтаза, додека неговиот метаболит N-арахидоноил-феноламин ги активира минливите ванилоидни рецептори од подтип 1 и се меша со сигнализацијата на канабиноидниот рецептор. Метаболитот (на ацетаминофенот) N-ацетил-п-бензо-хинон-имин, кој е клучен за оштетување на црниот дроб по предозирање, врши оксидативен стрес и го осиромашува глутатионот во мозокот веќе во дози под прагот на хепатална токсичност“.

 

4. „Се чини дека децата со нивоа на ацетаминофен во папочната врвца > 50-ти перцентил имаат поголем ризик од ADHD“ – Avella-Garcia et al., 2016 година

„Неметаболизираниот ацетаминофен од папочната врвцата беше позитивна корелација со метионинот (R = 0,33, p <0,001), серин (R = 0,30, p <0,001), глицин (R = 0,34, p <0,001) и глутамат (R = p <0,16, 0,001).

Се чини дека децата со нивоа на ацетаминофен од папочната врвца > 50-ти перцентил имаат поголем ризик од ADHD за секое зголемување на нивото на 8-хидрокси-деоксигуанозин во папочната врвца.

Прилагодувањето на коваријатите, зголемувањето на метионинот, глицинот, серинот и 8-хидрокси-деоксигуанозин од папочната врвца беа поврзани со значително повисоки шанси за ADHD во детството.

Метионинот од папочната врвка  статистички е посредуван од 22,1% (природен индиректен ефект logOR = 0,167, SE = 0,071, p = 0,019) и посредуван од глицин 22,0% (природен индиректен ефект logOR = 0,166, SE = 0,078 на поврзаноста помеѓу ацетаминофенот од папочната врвца со > 50-ти перцентил со ADHD “.

 

 

  1. Децата пренатално изложени на ацетаминофен имале 19% и 21% поголеми шанси последователно да имаат гранични или клинички ASC во споредба со децата кои не биле изложени“. – Alemany et al., 2021 година

„Резултатите покажаа дека децата пренатално изложени на ацетаминофен имаат 19% и 21% поголема веројатност последователно да имаат гранични или клинички ASC (OR = 1,19, 95% CI 1,07-1,33) и симптоми на ADHD (OR = 1,21-3195. ) во споредба со неизложени деца.

Момчињата и девојчињата покажаа поголеми шанси за ASC и ADHD симптоми по пренаталната изложеност, иако овие асоцијации беа малку посилни кај момчињата. Постнаталната изложеност на ацетаминофен не беше поврзана со симптоми на ASC или ADHD“.

 

 

6. Ji et al., 2020 година

„[Ние] откривме конзистентни асоцијации помеѓу ацетаминофен и ADHD и оптоварувањето со ацетаминофен и ASC низ слоеви на потенцијални конфузни фактори, вклучувајќи индикации за мајката, употреба на супстанции, предвремено раѓање и возраст и пол на детето, за кои проценките за точките варираат од 2,3 до 3,5 за ADHD и 1,6 до 4,1 за ASC.

… Биомаркерите за фетална изложеност на ацетаминофен на папочната врвка беа поврзани со значително зголемен ризик од ADHD и ASC во детството на начин како одговор на дозата.

Нашите наоди ги поддржуваат претходните студии во врска со поврзаноста помеѓу пренаталната и перинаталната изложеност на ацетаминофен и ризикот кај децата од проблеми при  невролошки развој“.

 

7. „Заедно, овие девет студии укажуваат на зголемен ризик од негативни невро-развојни исходи по пренатална (на ацетаминофен) изложеност“. – Bauer et al., 2018 година

„Сите вклучени студии сугерираа поврзаност помеѓу пренаталната APAP изложеност и невроразвојните исходи; ADHD, ASD, или понизок коефициент на интелигенција.

Подолгото времетраење на употребата на APAP беше поврзано со зголемен ризик. Асоцијациите беа најсилни за хиперактивноста и нарушување на вниманието…

Заедно, овие девет студии укажуваат на зголемен ризик од негативни невро-развојни исходи по пренаталната изложеност на APAP. Итно се потребни дополнителни студии со прецизна индикација за употреба и проценка на изложеноста на употреба и во матката и во раниот живот.

Со оглед на тековните наоди, бремените жени треба да бидат предупредени за неселективната употреба на APAP. Овие резултати имаат значителни импликации за јавното здравје“.

 

  1. Sznajder et al., 2022 година

„Овие наоди ги потврдуваат претходните студии кои известуваат за поврзаност помеѓу пренаталната изложеност на ацетаминофен и проблемите со вниманието кај потомството и исто така покажуваат поврзаност со проблеми со спиењето на возраст од 3 години.

Бидејќи употребата на ацетаминофен за време на бременоста е честа појава, овие резултати се загрижувачки за јавното здравје и укажуваат на претпазливост при употребата на лекови кои содржат ацетаминофен за време на бременоста“.

Беше проучувана вакцинацијата за време на бременоста, но податоците беа искривени за да се добијат посакуваните резултати. (Видете „Мајчина гестациска вакцинација со Tdap и аутизам: Критика на Becerra-Culqui et al., 2018.)

Еве го апстрактот на оваа рецензирана критика:

„Изјавуваме за недостатоци и недоследности во една критично важна студија за ризикот од аутизам по мајчината Tdap вакцинација.

Авторите на студијата од 2018 година, ‘Пренатална тетанус, дифтерија, ацелуларна пертусис вакцинација и нарушување од спектарот на аутизам’ (BC18), заклучија дека гестациската вакцинација со Tdap не е поврзана со зголемен ризик од аутизам и тврдеа дека обезбедува ‘доказ што ја поддржува препораката на ACIP да се вакцинираат ‘.

Нашите набљудувања, засновани на информации од самата студија, ги оспоруваат овие заклучоци.

Наоѓаме докази за необичен дизајн на студија и пристап кон анализа на податоци што ги принудува исходите со произволни прилагодувања на податоците, занемарени важни варијабли како што се преваленцата на инфекција со Bordetella pertussis и стапките на повреди од вакцини, недоволно разгледување на веројатните интеракции помеѓу повеќе историски медицински предизвици со вакцини и други интервенции на нивните учесници, исклучување од студијата на индивидуи кои најверојатно се изложени на ризик од нетолеранција на вакцини поради генетика и индикации дека примероците од студијата не биле репрезентативни за општата популација.

Нивните податоци од првата година покажуваат загрижувачки скок на стапките на ASD, а нивните наоди и заклучоци не се совпаѓаат со податоците од реалниот свет, кои моментално известуваат за стапката на ASD од 3,8 отсто во Калифорнија. Нашите набљудувања, засновани на информации од самата студија, ги оспоруваат заклучоците на Becerra-Culqui et al, 2018 година“.

 

 

Автор: д-р Џејмс Лајонс Вајлер

Извор

 

 

Повеќе за парацетамолот:

Нов преглед: Употребата на парацетамол кај бебињата го зголемува ризикот од аутизам

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО ПОТРОШУВАЧИТЕ: Смртоносната причина заради која парацетамолот треба да се отстрани од пазарот

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.