Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

За д-р Алма Демировиќ

Родена е на 12.06.1980 година, во Тузла.

По струка е доктор, специјалист патолог.

Претседател е на Хрватскато здружение на родители активисти (HURA). Се залага за вакцинација во согласност со позитивните законски прописи кои се однесуваат на почитување на највисоките сигурносни стандарди и основните човечки слободи. Своето делување во здружението го темели врз база на следење на научните достигнувања и стручни препораки, и настојува секојдневно и да ги промовира.

Учествувала на бројни симпозиуми, седници, состаноци и јавни настани поврзани со темата за зачувување на здравјето на децата со почитување на правото на индивидуална одлука за вакцинирањето.

Во текот на активниот ангажман со наведената тема, открила низа пропусти, неправилности и нелогичности во спроведувањето и надзорот на сигурноста на програмата за имунизација во Република Хрватска.

Автор е и коавтор на неколку конгресни трудови, објавени во индексирани списанија.

Во брак. Мајка на две деца, од кои едното претрпело тешка нуспојава од вакцинирање.

 

За темата на излагање на конференцијата и нејзината работа – прочитајте повеќе овде.

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.