Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Полисорбат 80, примена, токсичност и студии

Полисорбат 80 е сурфактант кој најчесто се користи во фармацевтската, козметичката и прехранбената индустрија. Сурфактантите се соединенија кои го намалуваат површинскиот напон и ја зголемуваат растворливоста помеѓу две течности кои вообичаено не можат…

Полисорбат 80 (Tween 80), својства и употреба

Студијата од Annals of Allergy, Asthma & Immunology со наслов „Полисорбат 80 во медицински производи и неимунолошките анафилактоидни реакции“, покажува  дека полисорбат 80, кој е една од најчестите состојки во вакцините, може да…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.