Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Студии за вакцините и аутизмот

Постојат многу студии што ги поврзуваат вакцините со почетокот на аутизмот, како и многу студии што ја поврзуваат популарната состојка на вакцините – алуминиумот, со невролошката регресија (и аутизмот и Алцхајмеровата болест). Дел од студиите Ви презентираме подолу.


Двофазна студија за проценка на врската помеѓу администрацијата на вакцини кои содржат тимеросал и ризикот за дијагностицирање на нарушување на спектарот на аутизам во Соединетите Држави. Translational Neurodegeneration, 2013

Дали администрирањето на вакцини кои содржат алуминиум е одговорно за зголемената стапка на аутизмот? Elsevier, 2011

Што е регресивен аутизам и зошто се јавува? Дали е тоа последица од мултисистемска дисфункција која влијае на елиминација на тешките метали и можноста за регулирање на нервната температура? North American Journal of Medical Sciences, 2009

Изложување на тимеросал, улогата на хемијата на сулфурот и достапноста на тиолот кај аутизмот. International Journal of Environmental Health and Public Studies, 2013

Б-лимфоцити од популација на деца со нарушувања на спектарот на аутизам и сензитивноста на  нивните браќа/сестри на тимеросал. Journal of Toxicology, 2013

Теоретски аспекти на аутизмот: Причини – преглед. Journal of Immunotoxicology, 2011

Транскриптомска анализа на невротоксични ефекти во мозокот на глувчето по неонатална администрација на тимеросал. Toxicological Sciences,2014

Алуминиум во мозочно ткиво при аутизам. Science Direct, 2018

Позитивна асоцијација се пронајде помеѓу преваленцата на аутизмот и вакцинацијата во детството кај американската популација. Journal of Toxicology and environmental health Part A, 2011

Коментар – Контроверзии околу живата кај вакцините: Негирање на аутизамот како пречка за универзална имунизација. Indian Journal of Medical Ethics, 2014

Методолошки проблеми и докази за злоупотреба при истражувањата кои претпоставуваат дека тимеросалот во вакцините е безбеден. BioMed Research International, 2014

Абнормални антитела на морбили-заушки-рубеола и автоимунитет на ЦНС кај деца со аутизам. Journal of biomedical science, 2002

Вакцинација против хепатитис Б кај машки новороденчиња и дијагностицирање на аутизам, NHIS 1997-2002. Journal of Toxicology and Environmental Health, 2010

Сличности во карактеристиките на аутизамот и астмата и можна врска со употреба на ацетаминофен. Medical Hypothesis, 2010

Употреба на ацетаминофен (парацетамол), вакцинирање со морбили-заушки-рубеола и нарушување на аутизам: резултати од анкета на родители. Autism, 2008

Серија на случаи на деца со очигледна енцефалопатија предизвикана од токсичниот ефект на живата, што се манифестира со клинички симптоми на регресивни аутистични нарушувања. Journal of Toxicology and Environmental Health, 2007

Сеопфатен преглед на аутизам предизвикан од жива. Indian Journal of Medical Research, 2008

Теоретски аспекти на аутизмот: причини – преглед. Journal of Immunotoxicology, 2011

Аутизам: нова форма на труење со жива. Medical Hypothesis, 2001

Проспективна студија за администрација на имуно глобулин Rho (D) кој содржи тимеросал, како фактор на ризик за аутистични нарушувања. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2007

Хипотеза: конјугираните вакцини може да предиспонира нарушувања на спектарот на аутизам, кај децата. Medical Hypothesis, 2011

Потенцијалната важност на стероидите во третманот на нарушувања на аутистичен спектар и други нарушувања кои вклучуваат токсичност на жива. Medical Hypothesis, 2005

Намалено ниво на жива во косата кај деца со аутизам. International Journal Of Toxicology, 2003

Култивираните лимфоцити од деца со аутизам и не-аутистични браќа и сестри го регулираат топлотниот удар на РНК протеинот, како одговор на предизвик со тимеросал. Neurotoxicology, 2006

Односот помеѓу реакцијата и дозата на жива преку изложеност од вакцини што содржат тимеросал и невроразвојни нарушувања. International Journal Of Environmental Research and Public Health, 2014

Дали администрирањето на вакцини кои содржат алуминиум придонесуваат за зголемување на стапката на аутизмот? Journal of inorganic biochemistry, 2011

Невролошки несакани ефекти поврзани со вакцинацијата. Current Opinion in Neurology, 2012

Можен централен механизам во нарушувања на спектарот на аутизмот, дел 1. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2008

Влијание на факторите на животната средина врз преваленцата на аутистично нарушување по 1979 година. Journal of Public Health and Epidemiology

Извор

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.