Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Системска токсичност на алуминимските адјуванти – Д-р Кристофер Ексли

Проф. Кристофер Ексли од универзитетот Keele во Велика Британија го презентира своето истражување за алуминиумските адитиви користени при вакцинации кај луѓе на BSEM и MELISA.

 


 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.