Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

За Нина Атанацковиќ Суломар

 

Искусен правник со докажана историја на работа во Судството, корпоративното право и здравственото осигурување. Поседува вештини за правно пишување и истражување, јавно обраќање, управување со тим, подготовка на правни документи, корпоративно и Европско право. Голем професионалец за човечки ресурси. Дипломирала на Универзитетот во Нови Сад, на Правниот Факултет.

 

 

Работно искуство:

 

  • Учесник на почетната обука во Судската Академија на Република Србија, Февруари 2015 година – до денес, Белград – Нови Сад
  • Менаџер на служба во Републички Фонд за Здравствено Осигурување (РФЗО), Септември 2014 година – февруари 2015

Организација, управување и координација на вработените во службата, сложени професионално работни операции во врска со правата на здравственото осигурување, овозможување на правно и целосно остварување на правата на здравствено осигурување, помош за имателите на осигурување, административно-правна контрола на исправноста на спроведувањето на правата и паричните придобивки. Исто така, организирав и спроведување на административни процедури, ја контролирав исправноста на остварувањето на правата и ја организирав работата на медицинскиот одбор. Исто така, го набљудував и изведував внесувањето на податоците во матичните книги на имателите на осигурување. Бев вклучена и во ажурирање на матичните записи и бев одговорна за исправноста на податоците внесени во матичните книги. Давав правен совет на имателите на осигурување и извршував друга работа што ми е доверена од директорот на филијалата. Бев одговорна и за правно, професионално и ефикасно работење на службата.

 

  • Менаџер на секторот за општи и правни работи – Лепенка Д.О.О Нови Кнежевац, Јули 2014 година – септември 2014

Ја претставував компанијата во правни и други парници,ja унифицирав работата за подготовка и донесување на општи акти и други правни документи, набљудував законски регулативи и информирани професионални услуги. Ја организирав работата на правните работи, работни места во компаниските стандарди за физичко и противпожарно обезбедување, како и здравје и безбедност при работа. Јас ги спроведов противпожарните, здравје на работае и безбедносните активности при работа во согласност со важечките регулативи и барања за внатрешна и надворешна контрола и инспекција. Организирав и извршував активности поврзани со остварувањето на правата на вработените и давав совети за правни прашања. Го надгледував извршувањето на законските обврски на компанијата и уредноста на правната работа. Бев одговорна и за извршување пресуди и решенија на други правни тела. Исто така овластував вработување на персоналот и бев вклучена во планирањето и обуката на вработените. Дадов правна поддршка во склучувањето на разни договори. Бев одговорна за совесно, правно, професионално и ефикасно однесување на сите секторски активности.

 

  • Правен службеник – Лепенка Д.О.О Нови Кнежевац, Април 2014 година – јуни 2014

Набљудував законски и други прописи и укажував на обврските што треба да се следат. Бев вклучена во правење општи и индивидуални акти на компанијата. Подготвував документација за пополнување на тужби, предлози и други документи (анали), водејќи ги сите правни парници. Бев вклучена во обработка на професионални правни предмети кои беа доставени за мислење, склучував разни договори и други работи по нарачка на мојот директен претпоставен. Јас бев одговорна за совесноста, навремената и точна работа на моето работно место.

 

  • Правен службеник – Лепенка Д.О.О Нови Кнежевац, Март 2014 година – април 2014

Набљудував законски и други прописи и укажував на обврските што треба да се следат. Бев вклучена во правење општи и индивидуални акти на компанијата. Подготвив документација за пополнување на тужби, предлози и други акти, водејќи ги сите правни парници. Бев вклучена во обработка на професионални правни предмети кои беа доставени за мислење, склучував разни договори и други работи по нарачка на мојот директен претпоставен. Јас бев одговорна за совесна, навремена и точна работа во моето работно место.

 

  • Судија специјализантАкадемија за Судии на Кикинда, Сектор Нови Кнежевац, Декември 2010 година – декември 2013

Вршев работни задачи кои вклучуваа: записници, деловодник и регистрација, канцелариски работи, експедитивни работи и работа на извршен референт. Набљудував водење на постапки и под надзор на Судијата, ги водев и сама – самата постапка, сослушувања на странките, презентирање на докази и други работи, вклучително и донесување на пресудата. Постапував по жалби во надлежност на овој Суд, како и архивирање на предмети. Ги преземав сите дејствија во прекршочните постапки на Судот, под надзор на судија и бев обучена за самостојно вршење на задачите.

 

Образование

Универзитет во Нови Сад, Правен факултет (2005 – 2010 година)

 

Лиценци и сертификати

Сертифициран маркетинг менаџер – TÜV Rheinland Inter Cert, во согласност со стандардот ISO 9001: 2000, организирано од Global Education Network

 

За темата на излагање на коференцијата – прочитајте овде.

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.