Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Во мозокот на аутистичните пронајдени високи количини алуминиум

Студија објавена во почетокот на 2018 година идентификуваше многу високи количини на алуминиум во мозокот на повеќе луѓе со аутизам. Знаеме малку за тоа каде тешките метали, што се користат како засилувачи…

Алуминиум во вакцините – историја и токсичност

  Дали вакцините кои содржат алуминиум се безбедни или токсични? Зошто е алуминиумот во вакцините?   Еве го токсиколошкиот профил за алуминиумот, издаден од Агенцијата за токсични супстанции и регистар на болести вo…

Видеа за алуминиумот

  Ова се предавања од само неколку научници кои говорат за алуминиумот, како адјуванс во вакцините. Зошто тој е присутен во вакцините, за неговата токсичност и како неговото присуство е врзано за голем…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.