Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Полио: Што родителите треба да знаат

Лекари за информирана согласност (Physicians for Informed Consent – PIC)  е коалиција од лекари и партнер со многу непрофитни организации кои се борат за правото на информирана согланост при вакцинацијата. Мисијата на Лекарите за информирана согласност (PIC) е да достави податоци за заразните болести и вакцините и да ги обедини лекарите, научниците, здравствените работници, адвокатите и семејствата кои ја поддржуваат доброволната вакцинација.  Визијата на Лекарите за информирана согласност е лекарите и јавноста да можат објективно да ги проценат податоците за заразните болести и вакцините и доброволно да се вклучат во информирано донесување одлуки за вакцинацијата.

 

 

 

ШТО ПРЕТСТАВУВА ПОЛИОТО?

 

 

Полио е инфекција предизвикана од полиовирусот.

 • Околу 95% од инфицираните со полио немаат симптоми (асимптоматски). (1)

 • Во забележливите случаи, детската парализа може да предизвика слаба треска, болки во грлото и други симптоми слични на грип. (2,3) По неколку дена од првичните симптоми, некои луѓе развиваат вкочанетост на вратот, грбот или нозете. (2)
 • Околу 1 од 200 до 1 од 2.000 (0,5% -0,05%) полио инфекции резултираат со парализа (паралитичен полиомиелитис), (3) и повеќе од 84% од тие случаи закрепнуваат без попреченост. (4)

 

 

 

КАКО СЕ ПРЕНЕСУВА ПОЛИОТО?

 

Детската парализа генерално се шири преку фекално-орален контакт, но исто така е можно ширење преку орално-орален контакт. (5)

 

КОИ СЕ РИЗИЦИТЕ?

 

Пред 1955 година, пред воведувањето на вакцината против детска парализа, паралитичен полиомиелитис беше болест со мала инциденца. (6) Случаи на паралитичен полиомиелитис се случиле кај околу 1 од 22.000 (0,005%) во популацијата на САД (сл. 1). (7)

                                                Слика 1: Пред воведувањето на вакцината против детска парализа во 1955 година, паралитичен полиомиелитис беше болест со мала инциденца.

Поголемиот дел од инфекциите со детска парализа кои се фатални или резултираат со трајна парализа се јавуваат кај луѓе на кои им се хируршки отстранети крајниците (тонзилектомија) или не мируваат откако се разболат.

 • 71,4% од случаите на булбарен (на мозочното стебло) паралитичен полиомиелитис немаат крајници. (8)
 • 72,6% од случаите на тежок спинален паралитичен полиомиелитис не мируваат откако се разболат. (9)

 

 

Пред воведувањето на вакцината против детска парализа, годишно околу 1 од 190.000 или 0,0005% од децата со нормален ризик (т.е., имале крајници и одморале откако се чувствувале болни) заболувале од детска парализа која била фатална или довела до трајна парализа (сл. 2). (10)

 

КОИ ТРЕТМАНИ СЕ ДОСТАПНИ?

 

Бидејќи детската парализа во повеќето случаи поминува сама по себе, обично е неопходен само супортивен третман. Најважниот третман е одморот откако ќе се почувствувате лошо, бидејќи ако не го направите тоа значително го зголемува ризикот од инфекција што ќе доведе до парализа.

ШТО СО ВАКЦИНАТА ПРОТИВ ПОЛИО?

 

Вакцината против детска парализа за прв пат беше воведена во САД во 1955 година. Таа значително ја намали инциденцата на пријавени (т.е. забележливи) случаи на инфекции со детска парализа; сепак, вакцината не спречува асимптоматска инфекција или пренос. (11,12)

Во 1954 година, едно испитување со вакцини на терен споредено со околу 200.000 вакцинирани деца со околу 200.000 деца кои примале плацебо, покажа дека „не е откриена значајна разлика во стапките на непаралитичен полиомиелитис во тест и контролните групи“. Иако испитувањето процени дека вакцината може да биде 82% ефикасна против паралитичен полиомиелитис, бројот на случаи забележани во контролната група беше толку мал што вакцината можеби беше само 65% ефикасна: „Проценката би била посигурна ако [а] имало поголем број случаи.“(13)

Упатството на производителот содржи информации за состојките на вакцината, несаканите реакции и проценките на вакцините. На пример, „Не се спроведени долгорочни студии кај животни за проценка на канцерогениот потенцијал или нарушување на плодноста“. (14) Понатаму, ризикот од трајна повреда или смрт од вакцината против детска парализа не е докажано помал од оној на полио кај деца со нормален ризик (сл. 3). (15)

Слика 3: Овој графикон ја покажува стапката на смртност од полио и трајна парализа кај деца под 10-годишна возраст со нормален ризик (т.е., имаат крајници и се одмораат откако се чувствуваат болни) пред да се воведе вакцината и ја споредува со водечките причини за смрт кај деца под10- годишна возраст денес. Оттука, во ерата пред вакцинацијата, стапката на смртност од полио и трајна парализа на 100.000 беше 0,53 за деца под 10-годишна возраст со нормален ризик. Во 2015 година, стапката на смртност на 100.000 за убиства беше 1,3, по што следат рак (2,0), СИДС (3,9), ненамерна повреда (8,2) и вродени аномалии (13,6). Стапката на смртност или трајни повреди од вакцината против детска парализа е непозната бидејќи достапните истражувачки студии не можат да ја измерат со доволна точност.

Извор: Лекари за информирана согласност

Референци:

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 11th ed. Atkinson W, Wolfe S, Hamborsky J, McIntyre L, editors. Washington, D.C.: Public Health Foundation; 2009. 232. https://physiciansforinformedconsent.org/cdc-pink-book-11th-edition-poliomyelitis-2009-p-232.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 14th ed. Hall E, Wodi AP, Hamborsky J, Morelli V, Schillie S, editors. Washington, D.C.: Public Health Foundation; 2021. 276. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/polio.pdf.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services. What is polio? [cited 2023 Jun 8]. https://www.cdc.gov/polio/what-is-polio/index.htm.
 4. Magno H, Golomb B. Measuring the benefits of mass vaccination programs in the United States. Vaccines. 2020 Sep 29;8(4):561. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33003480/; during 1935–1954, there were 7,260 annual cases of paralytic poliomyelitis of which 1,136 resulted in death or permanent disability. Therefore, 84.4% of paralytic cases ([7,260–1,136] / 7,260) fully recovered.
 5. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 13th ed. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, editors. Washington, D.C.: Public Health Foundation; 2015. 300. https://physiciansforinformedconsent.org/cdc-pink-book-13th-edition-2015/.
 6. Langmuir AD, Henderson DA, Serfling RE, Sherman IL. The importance of measles as a health problem. Am J Public Health Nations Health. 1962 Feb;52(2)Suppl:1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14462171/.
 7. Magno H, Golomb B. Measuring the benefits of mass vaccination programs in the United States. Vaccines. 2020 Sep 29;8(4):561. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33003480/; during 1935–1954, there were 7,260 annual cases of paralytic poliomyelitis out of a population of 160 million (1 in 22,000).
 8. Anderson GW, Rondeau JL. Absence of tonsils as a factor in the development of bulbar poliomyelitis. J Am Med Assoc. 1954 Jul 24;155(13):1123-30. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/295585.
 9. Horstmann DM. Acute poliomyelitis: relation of physical activity at the time of onset to the course of the disease. J Am Med Assoc. 1950 Jan 28;142(4):236-41. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/287977.
 10. Magno H, Golomb B. Measuring the benefits of mass vaccination programs in the United States. Vaccines. 2020 Sep 29;8(4):561. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33003480/.
 11. Cuba IPV Study Collaborative Group. Randomized, placebo-controlled trial of inactivated poliovirus vaccine in Cuba. N Engl J Med. 2007 Apr 12;356(15):1536-44. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa054960?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub=pubmed.
 12. Centers for Disease Control and Prevention. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services. U.S. National Authority for Containment of Poliovirus: the need for containment; [cited 2019 Jul 21]. https://physiciansforinformedconsent.org/us-national-authority-for-containment-of-poliovirus-need-for-containment.
 13. Francis T, Korns RF. Evaluation of 1954 field trial of poliomyelitis vaccine: synopsis of summary report. Am J Med Sci. 1955 Jun;229(6):606, 608, 609. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14376387/.
 14. Sanofi Pasteur SA. Marcy L’Etoile, France: Sanofi Pasteur SA. IPOL (Poliovirus Vaccine Inactivated); 2022 May [cited 2023 May 6]. https://www.fda.gov/media/75695/download.
 15. Physicians for Informed Consent. Newport Beach (CA): Physicians for Informed Consent. Polio — vaccine risk statement (VRS). IPV vaccine: is it safer than polio? 2023 Aug. https://physiciansforinformedconsent.org/polio-vrs.
 16. Centers for Disease Control and Prevention. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services. 10 leading causes of death by age group, United States—2015; [cited 2017 Jun 21]. https://www.cdc.gov/injury/images/lc-charts/leading_causes_of_death_age_group_2015_1050w740h.gif.

 

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.