Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Студии за мононатриум глутаматот

MSG е екситотоксин во мозокот, што значи дека го стимулира мозокот предизвикувајќи производство на прекумерни количини на допамин.


Студии за мононатриум глутаматот.

Алергија на храна. Primary Care: Clinics in Office Practice (1998)

Индуцирана уртикарија од адитиви – Искуство со мононатриев глумат (MSG). The Journal of Nutrition, 2000

Мононатриум глутамат симптом комплекс – Проценка во двојно слепа, плацебо-контролирана, рандомизирана студија. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: Part 1 (1997)

Високото внесување на натриум глутамат, како засилувач на вкус, предизвикува големи промени во морфологијата и функцијата на ретината. Experimental Eye Research, 2002

Бихевиорални и ендокринолошки ефекти на инјекции со мононатриев глутамат, кај глувци. Neurobehavioural Toxicology and Teratology (1986) 

Адитиви за храна – Она што го јадете, може да ве убие! Blaylock, Russell, 2007 

Екцитотоксичност и N-метил-D-аспартатни рецептори.
Drug Development Research, 1989

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.