Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Полисорбат 80, примена, токсичност и студии

Полисорбат 80 е сурфактант кој најчесто се користи во фармацевтската, козметичката и прехранбената индустрија. Сурфактантите се соединенија кои го намалуваат површинскиот напон и ја зголемуваат растворливоста помеѓу две течности кои вообичаено не можат…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.