Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Прашање: Што правам доколку диспанзерот за вакцини или матичниот лекар не сака да ми издаде Потврда за вакцинален статус?

Одговор: Доколку надлежниот диспанзер или матичниот лекар од некоја причина одбива да издаде Потврда за вакцинален статус на вашето дете, а свесни сте за вашето право на увид и копија од медицинско досие на вашето дете за соодветен паричен надоместок, можете да го пополните и однесете во 2 примероци во Архива на диспанзерот или матичниот лекар Барањето за потврда за вакцинален статус . Еден примерок треба да ви биде вратен заверен со архивски печат.

БАРАЊЕ_ЗА_ПОТВРДА_ЗА_ВАКЦИНАЛЕН_СТАТУС_ОПШТО_v2

Доколку одбијат да го примат, испратете го препорачано по пошта во 1 примерок со доказ за прием на пратката.

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.