Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПРАШАЊЕ: Сакам да дознаам повеќе за составот на вакцините и евентуалната корист/штета од нив. Каде и како да се обратам?

ОДГОВОР: Врз основа на член 2, член 7, член 8, член 25, член 32, член 33 став (1) т.7 и член 38 од Законот за заштита на правата на пациентите (Сл.Весник на РМ број бр.82/2008, 12/2009, 53/2011 и 150/2015, 190/2019 и 122/2021), пациентот има право на информирана согласност за која било медицинска интервенција.

Еден од начините да се информирате е да поднесете Барање за информирана согласност до надлежната здравствена установа која го повикува вашето дете на вакцинација. Може да се поднесе во повеќе случаи:

1) Сте добиле покана за вакцинација од диспанзер/матичен доктор.
2) Сте добиле лекарска потврда од надлежна здравствена установа за упис на дете во претшколска или школска установа на која пишува дека ОДБИВАТЕ вакцинација. Во тој случај заедно со ова Барање, го поднесувате и Барање до диспанзер одговор на потврда со ОДБИВА.
3) Едноставно сакате да се информирате за сето наведено во Барањето.

Документот се доставува во Архива на надлежната здравствена установа во два примероци од кои еден примерок со архивски печат останува за вас. Доколку од некои причини, установата одбие да го прими Барањето, иако не смеат тоа да го сторат, можете да го пуштите како препорачана пратка (на опачината на обвивка (писмото) треба да ја напишете својата адреса и да барате во пошта да обезбедат доказ за извршена достава). Повратницата – доказот чувајте го заедно со барањето.

Без разлика дали ќе добиете или не одговор, архивираниот или испратениот како препорачана пратка поднесок пожелно е добро да се чува бидејќи може да послужи за евентуални идни потреби.

Доколку сакате, Барањето можете да го поднесете и/или во Институтот за јавно здравје.

Барање_за_информирана_согласност

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.