Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Повисоки стапки на смртност на доенчиња поврзани со поголем број на дози на вакцини, потврдува новото истражување

 

Нова рецензирана студија откри позитивна статистичка корелација помеѓу стапката на смртност на доенчиња (infant mortality rates – IMRs) и бројот на дози на вакцини кои ги примаат бебињата – потврдувајќи ги наодите направени од истите истражувачи пред една деценија.

Во „Потврдување на позитивната корелација помеѓу бројот на дози на вакцини и стапката на смртност кај новороденчињата: одговор на критичарите“, објавена на 2 февруари во Cureus, авторите д-р Гери С. Голдман, независен компјутерски научник и Нил З. Милер , медицински истражувач, ја испитаа оваа потенцијална корелација.

Нивните наоди укажуваат дека „позитивната корелација помеѓу бројот на дози на вакцини и IMR е забележлива во најразвиените нации“ – кои, во просек, даваат најмногу дози на вакцини кај доенчињата. Авторите ги повторија резултатите од статистичката анализа од 2011 година што ја спроведоа и ги побија резултатите од неодамнешниот труд што ги доведе во прашање тие наоди. Милер зборуваше за The Defender за студијата и нејзините импликации за распоредот за вакцинација на доенчињата и децата.

 

 

Колку повеќе дози, толку е поголема стапката на смртност кај новороденчињата

 

Во 2011 година, Милер и Голдман објавија рецензирана студија во Human and Experimental Toxicology, која првпат идентификуваше позитивна статистичка корелација помеѓу IMR и бројот на дози на вакцини. Истражувачите напишаа:

„Стапката на смртност на доенчиња (IMR) е еден од најважните показатели за социо-економската благосостојба и состојбите на јавното здравје на една земја. Распоредот за детска имунизација во САД специфицира 26 дози вакцини за доенчиња на возраст помали од 1 година, што е најмногу во светот, а сепак 33 нации имаат пониски IMR.

Со употреба на линеарна регресија, распоредите за имунизација на овие 34 нации беа испитани и беше пронајден коефициент на корелација од r = 0,70 (p <0,0001) помеѓу IMR и бројот на дози на вакцини кои рутински им се даваат на доенчињата“.

Ознаката, „r“ се однесува на коефициентот на корелација, број кој се движи од -1 до 1. Секоја бројка над нулата се подразбира како позитивна корелација, при што бројките помеѓу 0,6 и 0,79 се сметаат за „силна“ позитивна корелација,  0,8 и над – „многу силна“ позитивна корелација. „p-вредноста“ го означува степенот до кој вредноста на предвидувачот, во анализа на линеарна регресија, е поврзана со промените во променливата за одговор. P-вредноста од 0,05 или подолу се смета за статистички значајна и индикативна дека предвидувачот и променливата на одговор се поврзани едни со други и се движат во иста насока.

Во истата студија од 2011 година, која користеше податоци од 2009 година, истражувачите открија највисока позитивна корелација во земјите кои администрирале најмногу дози вакцини кај доенчиња (помеѓу 21 и 26 месеци).

„Линеарната регресивна анализа на неприспособените средни IMRs покажа висока статистички значајна корелација помеѓу зголемениот број на дози на вакцини и зголемувањето на стапките на смртност кај новороденчињата, со r = 0,992 (p = 0,0009)“, напишаа истражувачите.

Милер рече за  The Defender:

„Во 2011 година, објавивме студија која откри контраинтуитивна, позитивна корелација, r = 0,70 (p <.0001), покажувајќи дека меѓу највисоко развиените нации (n = 30), оние на кои им треба повеќе вакцини за нивните доенчиња имаат тенденција да имаат повисоки стапки на смртност на доенчиња (IMRs)“.

Сепак, „критичарите на трудот неодамна тврдеа дека ова откритие се должи на ‘несоодветно исклучување на податоци’, т.е. неуспехот да се анализира ‘целосната база на податоци’ на сите 185 нации“.

Според Милер:

„Тим истражувачи неодамна ја прочитаа нашата студија и открија дека е ‘вознемирувачки’ што е во првите 5% од сите резултати од истражувањето. Тие напишаа демант на нашиот весник за да ги ‘поправат дезинформациите од минатото’ и да го намалат влијанието на колебливоста кон вакцината. Нивниот труд не е објавен, но беше објавен на сервер за пред-објавување“.

Милер и Голдман рекоа: „го напишавме нашиот сегашен труд за да ги испитаме различните тврдења направени од овие критичари, да ја процениме валидноста на нивните научни методи и да извршиме нови истражувања за да ја процениме веродостојноста на нашите оригинални наоди“. Оригиналниот труд ги проучуваше САД и 29 други земји со подобри IMR „за да ја истражат потенцијалната поврзаност помеѓу бројот на дози на вакцини … и нивните IMR“, наоѓајќи силна позитивна корелација.

10-те истражувачи – д-р Елизабет Г. Бајли асистент професор по биологија на Универзитетот Бригам Јанг и неколку студенти поврзани со нејзиниот курс по биоинформатика Capstone, кои го напишаа побивањето на анализата на Голдман и Милер од 2011 година – комбинираа „185 развиени и земји од Третиот свет кои имаат различни стапки на вакцинација и социоекономски разлики“ во нивната анализа.

„Едно наведено образложение зад реанализата на Бејли (и дополнителни нови истраги) е да се намали влијанието на колебливоста кон вакцините, кое ‘се засили поради брзиот развој и дистрибуција на КОВИД 19 вакцината‘, велат Голдман и Милер. „Исто така, се чини дека ја таргетираат нашата студија за потенцијално повлекување“.

Милер ја објасни методологијата што ја користеше тимот на Бејли:

„Критичарите избраа 185 нации и користеа линеарна регресија за да пријават корелација помеѓу бројот на дози на вакцини и IMR. Тие исто така извршија повеќекратни линеарни регресивни анализи на индексот на човечки развој (HDI) наспроти IMR со дополнителни предвидувачи и ги истражуваат стапките на IMR наспроти процентуалната вакцинација за осум различни вакцини“.

Според Милер: „И покрај присуството на инхерентни збунувачки променливи во нивниот труд, пријавена е мала, статистички значајна позитивна корелација (r = 0.16, p <.03) што го потврдува позитивниот тренд во нашата студија (r = 0.70, p < .0001). Со други зборови, сè уште постои позитивна корелација помеѓу IMR и бројот на дози на вакцини, иако послаби, меѓу 185 земји што ги проучувале критичарите на Милер. Сепак, оваа позитивна корелација е „намалена во позадината на бучавата на нациите со хетерогени социо-економски варијабли кои придонесуваат за високи стапки на смртност на доенчиња, како што се неухранетост, сиромаштија и супстандардна здравствена заштита“ – што значи дека постојат збунувачки фактори во посиромашните нации кои значително придонесуваат за нивните повисоки IMR.

 

Милер ја објасни разликата во методологиите:

„И двата тима користевме линеарна регресија за да ја анализираме потенцијалната корелација помеѓу бројот на дози на вакцини и IMRs. Сепак, ги анализиравме 30-те највисоко развиени нации со високи стапки на вакцинација (постојано над 90%) и униформност на социо-економските фактори.

Спротивно на тоа, нашите критичари анализираа 185 нации со променливи стапки на вакцинација (кои се движат од помалку од 40% до повеќе од 90%) и хетерогени социо-економски фактори.

Со мешање на високо развиените нации и нациите од Третиот свет во нивната анализа, нашите критичари ненамерно воведоа бројни збунувачки фактори. На пример, неухранетоста, сиромаштијата и супстандардната здравствена заштита придонесуваат за смртноста на доенчињата, мешајќи ги податоците што ги прават резултатите неверодостојни“.

 

Милер и Голдман, исто така, спроведоа три други видови статистичка анализа: сооднос на шансите, анализа на чувствителност и репликација. Овие тестови ги потврдија нивните наоди, како што напишаа во нивниот нов труд: „Нашата анализа на односот на шансите спроведена на оригиналната база на податоци контролирана е за неколку променливи. Ниту една од овие променливи не ја намали корелацијата под 0,62, со што цврсто ги потврди нашите наоди. Нашата анализа на чувствителност објави статистички значајни позитивни корелации помеѓу бројот на дози на вакцини и IMR кога ја проширивме нашата оригинална анализа од првите 30 на 46 нации со најдобри IMR. Дополнително, репликацијата на нашата оригинална студија користејќи ажурирани податоци од 2019 година го потврди трендот што го најдовме во нашиот прв труд (r = 0,45, p = ,002)“.

Поинаку кажано, новата студија, која користела податоци од 2019 година, открила нешто послаба позитивна корелација од 0,045, но сепак потврдила поврзаност помеѓу бројот на дози на вакцини за доенчиња и IMR. Милер објасни дека, за разлика од базата на податоци на критичарите од 185 земји, не се потребни прилагодувања за стапките на вакцинација за неговата база на податоци, бидејќи „стапките на вакцинација во земјите што ги анализиравме генерално се движеа од 90-99%“. Тој додаде дека анализата на коефициентот земала 11 варијабли, вклучително и детската сиромаштија, и „Ниту една од овие варијабли не ја намалила корелацијата под 0,62“.

Слично, рече Милер, „Во нашата анализа на чувствителност, каде што последователно ги анализиравме нациите со полоши IMR од Соединетите Држави, дополнителни 16 нации можеа да бидат вклучени во линеарната регресија на IMR наспроти бројот на дози на вакцини, а наодите сепак ќе дадeа статистички значаен позитивен коефициент на корелација“.

Милер изјави за The Defender дека позитивната корелација што тој и Голдман ја идентификувале станала посилна кога податоците биле ограничени на високо развиените земји, кои имаат тенденција да бараат поголем број дози: „Кога ја реплициравме нашата студија од 2009 година користејќи податоци од 2019 година, уште еднаш откривме статистички значајна позитивна корелација помеѓу бројот на дози на вакцини и IMRs. Иако корелацијата беше помалку силна (r = 0,45, p = ,002) од нашиот првичен наод, таа ја потврди насоката на трендот првично објавен. Кога нашата линеарна регресивна анализа за 2019 година беше ограничена на првите 20 нации, коефициентот на корелација се зголеми (r = 0,73, p <.0003), откривајќи силна директна врска помеѓу бројот на дози на вакцини и IMRs“.

Милер забележа дека трудот на неговите критичари ги засновал своите заклучоци на резултатите што ги нашол за „високи“ и „многу развиени нации“, категоризирани од HDI. Во нивниот труд се вели: „Повторната анализа на само високо или многу високо развиените земји на сличен начин покажува дека индексот на човечки развој (HDI) ја објаснува варијабилноста на IMR, а повеќе препорачани дози на вакцини не предвидуваат поголема смрт на доенчиња“. Сепак, Голдман и Милер, во својот нов труд, ја оспорија употребата на HDI како предиктор на целокупното здравје во една земја, истакнувајќи дека HDI ги разгледува само „образовните нивоа, приходот по глава на жител и очекуваниот животен век“ и дека повеќе научници идентификувале „Тешка погрешна класификација во категоризацијата на земјите со низок, среден, висок или многу висок човеков развој“.

„Како што дискутираме во нашиот труд, до 34% од нациите класифицирани со HDI се погрешно класифицирани поради три извори на грешка, па затоа е неверодостојно“, изјави Милер за The Defender. „Иако нашите критичари објавија силна корелација помеѓу HDI и IMR, ова не открива конкретни здравствени мерки кои може позитивно или негативно да влијаат на IMR“. Милер, исто така, забележа: „Алтернативен индекс, индикатор за човечки живот (HLI) беше создаден за да се решат недостатоците на HDI. Додека Данска неодамна беше рангирана на петтото место во светот според HDI, таа падна на 27 место со HLI; САД неодамна беа рангирани на десеттото место според HDI, додека HLI ги рангираше на 32-то место.

Сумирајќи ги недостатоците на студијата на неговите критичари, Милер рече: „Беше несоодветно нашите критичари да комбинираат податоци од нации со многу променливи стапки на вакцинација и хетерогени социо-економски фактори. Во земјите од Третиот свет, неколку фактори придонесуваат за висока стапка на смртност на доенчиња, така што кога се анализираат сите 185 нации (наместо да се ограничи анализата на највисоко развиените хомогени нации), позитивната корелација помеѓу бројот на дози на вакцини и IMR се намалува. или се изгубени во ‘позадинскиот шум’ на овие други фактори“.

 

.

 

Смртта на доенчиња се зголемува во деновите по вакцинацијата, покажуваат податоците

 

Милер претходно ја проучувал поврзаноста помеѓу педијатриските вакцини и ненадејната смрт на доенчиња, во труд од 2021 година со наслов „Вакцини и ненадејна смрт на доенчиња: Анализа на базата на податоци од VAERS 1990–2019 и преглед на медицинската литература“.

Коментирајќи ги наодите од тоа истражување, Милер рече:

„Од 2.605 смртни случаи на доенчиња пријавени во Системот за известување за несакани настани од вакцини (VAERS) од 1990 до 2019 година, 58% се групирани во рок од три дена по вакцинацијата, а 78% се случиле во рок од седум дена по вакцинацијата, што потврдува дека смртта на доенчиња има тенденција да се случи во временска близина на администрацијата на вакцината. Вишокот на смртни случаи за време на овие рани периоди по вакцинацијата беше статистички значаен (p <0,00001).

Во комбинација со наодите од неговиот најнов труд, Милер тврди дека „Вакцините не се секогаш безбедни и ефективни. Морбидитетот и морталитетот поврзан со вакцините се пообемни отколку што е јавно признаено“.

Тој додаде: „Во сите нации, ретко се признава причинско-последична врска помеѓу вакцините и ненадејната смрт на доенчиња. Сепак, физиолошките студии покажаа дека вакцините за доенчиња можат да произведат треска и да ја инхибираат активноста на невроните 5-HT [серотонин] во медулата, предизвикувајќи пролонгирани апнеи и мешајќи со авто-реанимација“.

Милер, исто така, ја истакна секвенцата во која се администрираат вакцините како потенцијален фактор што придонесува за IMRs. Тој изјави за The Defender: „Глобалните здравствени службеници не ја тестираат секвенцата на препорачаните вакцини ниту нивните неспецифични ефекти за да потврдат дека ги обезбедуваат предвидените ефекти врз преживувањето на децата. Потребни се повеќе студии на оваа тема за да се утврди целосното влијание на вакцините врз смртноста од сите причини. Во земјите од Третиот свет, бројни студии покажуваат дека вакцините за ДТП и инактивирана детска парализа (IPV) имаат обратен безбедносен профил, особено кога се администрираат надвор од редоследот. Повеќекратните вакцини кои се администрираат истовремено, исто така, се покажа дека ја зголемуваат смртноста“.

Милер рече дека врз основа на неговата последна студија, „не знаеме дали вакцинираните или невакцинираните доенчиња умираат со повисоки стапки“. Сепак, тој забележа дека повеќето нации во неговиот примерок „имаа 90-99% национални стапки на покриеност со вакцинација“. „Во нашиот труд обезбедуваме веродостојни биолошки докази дека набљудуваната корелација помеѓу IMR и бројот на дози на вакцини кои рутински им се даваат на доенчињата може да биде каузална“, рече Милер.

Како резултат на тоа, тврди Милер, „повеќе испитувања во врска со здравствените резултати на вакцинираните наспроти невакцинираните популации … би биле од корист“, додавајќи дека „Здравствените власти во сите нации имаат обврска да утврдат дали нивните распореди за вакцинација ги постигнуваат посакуваните цели. Потребно е да се направат многу повеќе истражувања на ова поле, но повеќе студии ќе постигнат само ограничени позитивни промени додека повеќе поединци и семејства не почнат да ја поврзуваат вакцините и несаканите настани“, рече Милер.

„Исто така, законодавците и здравствените власти мора да им дозволат на луѓето да прифаќаат или отфрлаат вакцини без заплашување или негативни последици“.

 

 

Автор: д-р Мајкл Неврадакис

Извор: The Defender, Children’s Health Defense

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.