Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Генетски модифицираните квасни габи во составот на некои вакцини

Добро е познато дека инциденцата на автоимуни болести се зголемува со огромна стапка. Една студија покажува дека значаен фактор во зголемувањето на автоиумуните болести, може да биде честата пекарска и пивска габа (квасец)…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.