Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Пертусис Пеги и големата кашлица – Како вакцинираните ја шират болеста

(NaturalNews) Во 1990-тите, во САД и во другите земји беше воведена нова ацелуларна пертусис (голема кашлица) вакцина (ДТаП). Пред тоа, се користеше целоклеточна вакцина против пертусис (ДТП). Целоклеточната вакцина имаше умерена ефикасност (со…

2024 © Developed by PROCESS IN. Hosted by  INHOST.